Logo_1VD-01

Vývoj činnosti

Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí začalo sociáně podnikat v roce 2013. Nejprve jsme založili v dubnu roku 2013 sociální podnik Palomino jako součást střediska Diakonie. V listopadu 2013 jsme otevřeli první obchod SECONDHELP pod hlavičkou naší dceřinné společnosti 1. VALAŠSKÁ DIAKONICKÁ, s. r. o., kterou jsme založili za účelem sociálního podnikání. Oba sociální podniky vznikly díky podpoře z fondů Evropské unie. Od října 2014 přešel sociální podnik Palomino také pod hlavičkou 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s. r. o. V roce 2015 jsme otevřeli další prodejnu SECONDHELPU v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 2018 jsme otevřeli nové středisko Pralinkárna s příběhem, kde vyrábí lidé s hendikepy výborné belgické pralinky. V roce 2019 se středisko SECONDHELP přejmenovalo na NA RAMÍNKU a pokračuje v prodeji kvalitního a značkového secondhandu. 

Poslání

V 1. VALAŠSKÉ DIAKONICKÉ, s.r.o. nacházejí lidé se zdravotním postižením cestu k pracovnímu uplatnění, k  profesnímu rozvoji a ke kvalitnímu životu. Sdílení diakonických hodnot a aktivní zapojení všech našich zaměstnanců pomáhá znevýhodněným překonávat překážky na této cestě. Našim sociálním podnikáním usilujeme o co největší společenský prospěch.

Lidé s různými zněvýhodněními jsou součástí naší společnosti, proto i zaměstnávání lidí s hendikepy by mělo být ve společnosti běžné. Bohužel tomu tak není a objevuje se zde mnoho překážek - někdy architektonické, někdy komunikační, a často jsou to také naše předsudky.

Proto jsme se rozhodli sociálně podnikat.  Zaměstnáváme především lidi se zdravotními hendikepy, kteří mají přiznaný invalidní důchod, chtějí pracovat a jsou schopni vzhledem ke svému hendikepu vykonávat potřebné činnosti na vytvořených pracovních pozicích. Důležitá je pro nás kvalita odvedené práce a výkon, protože i my musíme ustát v běžné konkurenci. Na druhé straně jsme schopni poskytnout našim pracovníkům vhodné pracovní podmínky s ohledem na jejich hendikep – např. zkrácené úvazky, častější přestávky v práci, delší dobu zaškolení, psychosociální podporu, individuální pracovní postupy či vhodné pomůcky k výkonu práce.

Principy sociálního podnikání

Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí, které hrají důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním. Tato činnost je založena na principu tzv. trojího prospěchu - ekonomického, sociálního a environmentálního.

Zisk z tohoto podnikání je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku (je to minimálně 51 %) nebo pro naplnění jeho obecně prospěšných cílů. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku jako zvýšení veřejného prospěchu.

Sociální podnik se zavazuje, že bude zaměstnávat v minimální míře 40 % osob z cílové skupiny sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením, zejména osob dlouhodobě nezaměstnaných a osob s hendikepem. V rámci své činnosti uplatňuje principy rovných příležitostí.

Spolupracujeme s místními aktéry. Místní aktéři jsou například orgány místní samosprávy, pracoviště ÚP ČR, školy, další organizace s podobnými společensky prospěšnými cíli, tematické pracovní skupiny apod.

Vize

Jsme lídrem v zaměstnávání lidí se zdravotním postižením!

  • Jsme výjimečným zaměstnavatelem - unikátním modelem personální práce a rozmanitostí našich činností umožňujeme zaměstnancům dostávat se na co nejvyšší stupeň pracovních kompetencí a pozic.
  • Naplňujeme společenský prospěch, umíme jej měřit a komunikovat; tím chceme být příkladem pro ostatní.
  • Pro ostatní jsme respektovaným partnerem a jsme zapojení do sítí spolupráce.
  • Usilujeme o získání strategických partnerů k dlouhodobé spolupráci.

Územní působnost

Naše působnost zasahuje vedle Zlínského kraje i do Olomouckého kraje a kraje Moravskoslezského.